Rekommenderade arvoden

Ordkanon AB och yrkesverksamma scenpoeter inom Nätverket Ordkanon har i samförstånd tagit fram dessa rekommendationer. Vi har utgått från liknande branschstandard inom kultursektorn samt från de avtal vi ingått med kunder, arrangörer och kultursamordnare de senaste tre åren. Vi hoppas att du som scenpoet har nytta av dessa rekommendationer och får de svar du önskar i avdelningen “Frågor och Svar”. Du är alltid välkommen att kontakta Ordkanon för frågor och funderingar om vårt arbete inom spoken word.

KOMMENTARER

Begreppet ”Scenpoet” avser alla yrkesverksamma aktörer inom spoken word, poetry slam, estradpoesi och poetisk scenkonst.

Arvodet innefattar bland annat tid för repetitioner, planering av upplägg och innehåll, textskrivande, eventuell bearbetning av text eller mellansnack för det specifika uppdraget samt själva uppdraget i form av framträdande, workshop, föreläsning eller liknande.

Arvoden i ovanstående lista är rekommendationer och det står varje scenpoet fritt att begära mer eller mindre i ersättning för ett uppdrag. Rekommendationerna avser yrkesverksamma scenpoeter som förmedlas av Ordkanon AB eller via Nätverket Ordkanon.

 

 

Du kan också hitta rekommenderade arvoden hos bland annat Författarcentrum och KLYS. Ordkanons arvodesrekommendationer är framtagna med utgångspunkt i tidigare befintliga branschrekommendationer, i samråd med aktiva, professionella scenpoeter och spoken word-artister.

 

 

 

 

 

Frågor & svar om rekommendationerna

 

Varför är det två olika summor för alla sorters uppdrag?

 

Scenpoetens arbete innefattar ofta egen marknadsföring som t.ex. arbete med sociala medier, kundkontakter, utlägg för sponsrade inlägg, utskick mm. I vissa fall finns det en förmedling som t.ex. Ordkanon AB som står för merparten av dessa kostnader och arbetsuppgifter. Även skivbolag, förlag, enskilda näringsidkare och föreningar som förmedlar uppdrag räknas som förmedling.

Vid uppdrag som bokats direkt i kontakt med scenpoeten själv fakturerar scenpoeten uppdragsgivaren/kunden enligt kolumnen ”Totalt arvode”. Vid uppdrag som förmedlats av Ordkanon eller annan aktör fakturerar förmedlaren uppdragsgivaren/kunden enligt kolumnen ”Totalt arvode”, och scenpoeten fakturerar sedan förmedlaren enligt kolumnen ”Förmedlat uppdrag”. Summorna i kolumnen ”Förmedlat uppdrag” motsvarar de i ”Totalt arvode” minus 20 % provision.

 

 

Vad menas med yrkesverksam?

 

Ordkanon AB förmedlar scenpoeter som har varit aktiva i minst 3 år med ett minimum av 10 arvoderade uppdrag per år, eller motsvarande. Ordkanon tar även hänsyn till eventuell annan erfarenhet av scenkonst och pedagogik vid förmedling och rekrytering. En helhetsbedömning görs av poetens kompetens, lämplighet och erfarenhet vid varje förmedling för att uppnå Ordkanons kvalitetsmål: Att alltid förmedla kunniga, engagerande, inspirerande och kompetenta scenpoeter.

 

 

Vad är skillnaden på “Artistiskt framträdande” och “Storsamling”?

 

Ett artistiskt framträdande såsom diktläsning på en skola i en storsamling klassas fortfarande som artistiskt framträdande. En storsamling kan innehålla flera moment som t.ex. framträdande, föredrag, förberedd frågestund, workshop m.m.

 

 

Varför inte minimirekommendationer?

 

Ordkanon förmedlar poeter inom ett brett spann av erfarenhet och specialkompetens, dessa kan ha olika krav på arvode. Dessutom varierar uppdragsgivares budget så pass mycket att ett minimiarvode skulle försvåra förhandlingar av arvode/upplägg. Nämnda arvoden är rekommenderade utefter de senaste tre årens förhandlingar och avtal med arrangörer och uppdragsgivare.

 

 

Varför är inte arvodena anpassade efter tid eller arbetstimmar?

 

Det Ordkanon AB främst fakturerar för är kvalitén på utfört uppdrag. Uppdragsgivaren skall känna sig säker på att deltagare/publik möter poeter som är meriterade, rutinerade och kunniga inom sin konstart. Planering, research och förberedelser är ofta en fråga om rutin. En pedagogisk poet som varit verksam inom skapande skola i ett flertal år behöver förmodligen betydligt mindre tid för förberedelse än någon som just börjat hålla workshops. En poet som haft framträdanden tio gånger i månaden det senaste året sätter förmodligen ihop en kvarts framträdande med något mindre arbetsinsats än någon som just börjat arbeta. Därför värderar vi rutin och kompetens lika högt som arbete med planering.

 

 

Vad ingår i beställningsverkets arvode?

 

Att specialskriva en text utifrån särskilda önskemål är ett tidskrävande arbete. Flera utkast kan behöva godkännas av uppdragsgivare och även research kan vara tidsödande. Dessutom tillkommer repetition och egen regi till uppdraget. Det är inte ovanligt att en text på tre minuter kan ta mer än en veckas heltidsarbete från idé till succé. En hel föreställning kan ta olika lång tid beroende på hur mycket tidigare skrivet material som kan återanvändas, men vi räknar med ett absolut minimum på en månads heltidsarbete.

 

 

Varför nämner ni inte konsultarvoden eller framträdanden på större evenemang?

 

Dessa rekommendationer är framtagna för de uppdragsgivare Nätverket Ordkanon främst arbetar med. Vi är specialiserade på utbildning och framträdanden på skolor, bibliotek och inom annan offentlig sektor. Ordkanon hävdar inte att dessa rekommendationer skall användas av alla yrkesverksamma scenpoeter. Se dem dock gärna som en fingervisning för vad en scenpoet kan kräva för arvoden då scenpoesin ännu faktiskt saknar branchstandard.